เกี่ยวกับนิทรรศฯ 17

Driving Innovation, Unlocking Our Future


นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่ 17 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving Innovation, Unlocking Our Future เพื่อสื่อถึงบทบาทของ “นวัตกรรม” ในฐานะกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยเทคโนโลยีของตนเอง ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม เพื่อนำพาประเทศไทยออกจาก "กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

The Enginopolis (วิศวนคร)


มหานครจำลองภาพของประเทศไทยในอนาคตหลังจากได้รับการผลักดันทางนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในนิทรรศการจะแสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมมีบทบาทในการใช้ชีวิตอย่างไร ภายใต้ Megatrend ต่าง ๆ