Megatrends

Megatrend คืออะไร ?


Megatrend คือ กระแสหลักของการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ธุรกิจในอนาคต วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม โดยในงานนิทรรศฯ 17 ของจะแบ่ง Megatrend ออกเป็น 5 ด้าน


NATURAL DISASTER

นวัตกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ


การจัดการภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการนำนวัตกรรมตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น


AGING SOCIETY

นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ


การที่สังคมมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ตลอดจนช่วยให้ผู้ทุพพลภาพสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้คนปัจจุบันยังหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นอีกด้วย


ROBOTICS & DIGITAL TECHNOLOGY

นวัตกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีดิจิทัล


ในอนาคตข้างหน้า โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านดิจิทัล รวมไปถึงกระแสของการนำหุ่นยนต์ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มาใช้ในภาคการผลิตและบริการมากยิ่งขึ้น


FOOD/ENERGY/WATER MANAGEMENT

นวัตกรรมด้านอาหาร พลังงาน และการจัดการน้ำ


จัดแสดงความสำคัญของการจัดการอาหาร พลังงาน น้ำ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาในระยะยาวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


SMART CITY

นวัตกรรมเพื่อสังคมเมือง


เมืองที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทุกคนในเมืองนั้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย เช่น บ้านอัจฉริยะ หรือการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจราจร เป็นต้น